Föreningens stadgar

STADGA FÖR LIMHAMNS MUSIKKLASSERS FÖRENING

(Senaste reviderad vid Årsmöte 2005-09-21)

§ 1. Föreningens firma är LIMHAMNS MUSIKKLASSERS FÖRENING.

§ 2. Föreningens verksamhet skall vara främjandet av musikklassernas verksamhet i Limhamns rektorsområde i Malmö.

§ 3. Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 4. Föreningsstämma skall hållas i Limhamn, Malmö.

§ 5. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast två veckor före stämman via föreningens hemsida www.lmkf.se och via föreningens klassrepresentanter per e-post eller vid ordinarie föräldramöte för klasserna.

§ 6. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och en suppleant. Föreningen skall utse revisor. Styrelse och revisor utses årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa föreningsstämma.

§ 7. Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden från och med den 1 augusti till och med den 31 juli.

§ 8. Röstberättigad vid föreningsstämma är klassföreståndare i musikklasserna, tjänstgörande musiklärare i musikklasserna samt föräldrar till elever i musikklasserna, med en röst per elev. Medlemmarna i föreningen skall vara densamma.

§ 9. Vid beslut om ändring av stadga krävs två tredjedels majoritet. Vid samtliga andra beslut krävs enkel majoritet. Vid jämn fördelning har ordförande utslagsröst.

Stadgeändringar kan genomföras endast vid årsmöte eller av styrelsen utlyst extra föreningsmöte.

§ 10. Styrelsen skall utse två firmatecknare, varav den ena skall vara Ingrid Runhage-Höjer och den andra styrelseledamot, att teckna föreningens firma tillsammans.

§ 11. Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie föreningsstämma:

§ Val av ordförande vid stämman

§ Upprättande och godkännande av röstlängd

§ Val av justeringsman

§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ Beslut angående:

– Fastställande av balans- och resultaträkning

– Val av styrelse och revisor

§ Övrigt

§ 12. Avveckling av föreningen bestäms av stämman.

§ 13. Vid avveckling skall eventuellt överskott tillfalla aktuella skolor inom Limhamns rektorsområde för främjande av musikverksamhet.

§ 14. Musiklärarna skall vara ständigt adjungerade på föreningens styrelsemöten.